Τι είναι εκείνο που μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση μιας σύμβασης; Στο Δίκαιο Ακινήτων, τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Κάθε σύμβαση περιλαμβάνει μια εκτενή αναφορά της ιδιοκτησίας, όπως επίσης και της ενδεχόμενης μίσθωσης σε κάποιον τρίτο. Υπάρχουν αναλυτικά όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε η σύμβαση να παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, αν κάποιος από αυτούς τους όρους παραβιαστεί, τότε η σύμβαση αυτομάτως πρέπει να καταγγελθεί. Τότε μπαίνουν σε ισχύ οι μηχανισμοί προστασίας του μέρους της σύμβασης, το οποίο επλήγη από την έλλειψη συμμόρφωσης με τους συμβατικούς όρους.

Γιατί Μπορεί Κάποιος να Καταγγείλει Μια Σύμβαση;

Σαφώς και υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους μια σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί και να αμφισβητηθεί ως προς την εγκυρότητά της. Για παράδειγμα, το ένα συμβατικό μέρος ενδέχεται να αποκρύψει στοιχεία από το άλλο. Κάποια στοιχεία αποτελούν λεπτομέρειες, ενώ άλλα κρίνονται ως ζωτικής σημασίας στη σύμβαση. Για παράδειγμα, ένα προϋπάρχον χρέος σε κάποιο ακίνητο ή ένα έγκλημα που έχει τελεστεί στο εν λόγω μέρος και που δεν αποκαλύφθηκε στη σύμβαση, αποτελούν αιτίες αμφισβήτησης της σύμβασης.

Εκτός από την απόκρυψη στοιχείων, ενδεχόμενα λάθη στη διατύπωση ή και ασάφειες μπορούν να επιφέρουν αμφισβήτηση της σύμβασης. Αν κάτι δεν είναι απολύτως κατανοητό και σαφές, τότε το συμβατικό μέρος που νιώθει ότι απειλείται, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει την επαναδιατύπωσή της. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της σύμβασης ενδέχεται να επιφέρει την αμφισβήτησή της. Για παράδειγμα, όταν κάποιο από τα μέρη αλλάξει νομική μορφή ή υπόσταση ή επιθυμεί να διαφοροποιήσει τον χαρακτήρα της συνεργασίας των συμβατικών μερών, τότε μπορεί να το κάνει δια της νομικής οδού.

Τέλος, η έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης εκ μέρους κάποιου συμβατικού μέρους επιδέχεται αμφισβήτησης της σύμβασης. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για πολλούς ακόμη, οφείλει κάθε μέρος να αναζητά τις κατάλληλες νομικές συμβουλές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, πριν αυτά ανακύψουν.